Organizace kurzu a zkoušek

ORGANIZACE VÝCVIKU A ZKOUŠEK

 

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

Přihláška do autoškoly Hlinsko on-line klikni zde

On-line přihláška

 

Předměty teoretické výuky


 

Plán teoretické výuky:

ACR Autoškola Hlinsko: každý pátek od 17, 30 - 19,00 svoz žáků organizován autoškolou.

ACR Autoškola Hlinsko: každé úterý a čtvrtek od 16,00 - 18,00. Nově od března i ve středu od 16,00-18,00.

 

Praktický výcvik


Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

 

Předměty praktického výcviku:


 

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu


Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení“.
Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.
Dále je třeba před zahájením kursu uhradit kursovné nebo přiměřenou zálohu.

 

Délka kurzu


Délka kursu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku.
Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Ostatní kurzy od 1 do 2 měsíců. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

 

Ukončení kurzu


Váš výcvik ukončíme za následujících podmínek, daných zákonem:

- absolvujete výuku a výcvik alespoň v takovém rozsahu, abyste měli potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

- musíte však absolvovat minimálně počet hodin v rozsahu dle učební osnovy pro příslušnou skupinu, stanoveném přílohou zákona.

Znamená to, že absolvovat méně hodin, nežli stanoví zákon není dovoleno. Naopak pro získání potřebných dovedností je možný vyšší počet hodin, který je třeba individuálně dohodnut s autoškolou.

 

Zákon č. 247/2000 Sb. ukončení výuky a výcviku definuje v § 30 takto:

"Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce."

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás!